زیبایی ظاهری - زیبایی فقط به ظاهر نیست

زیبایی ظاهری – زیبایی فقط به ظاهر نیست

زیبایی فقط به ظاهر نیست باید گفت زیبایی فقط به زیبایی ظاهری نیست. با توجه به خبرهای رسیده از مگان مارکل و پرنس هری ، شاهزاده خانم سوفیا سوئد آستین بالا زده ( خارج از زیبایی ظاهری خود ) و در حال کمک به مردم خود در دوران نفس گیر کرونا است.براساس گزارش مردم، سوفیا…