ریش و سبیل - رابطه جذابیت با ریش و سبیل

ریش و سبیل – رابطه جذابیت با ریش و سبیل

ریش و سبیل – رابطه جذابیت با ریش و سبیل ریش و سبیل همواره مورد توجه همه آقایا بوده است و بیشتر آقایان انواع مختلف ریش و سبیل را تست کرده اند.اگر ریش و سیل به درستی اصلاح و مدل داده شوند بسیار جذاب خواهند بود در غیر اینصورت نه تنها جذاب نمی شوند بلکه…