عوارض های آرایش کودکان

عوارض های آرایش کودکان

آرایش کودکان و عواض آن در دهه های اخیر به استفاده از اندازه از وسایل آرایشی افزایش چشم گیری داشته است. از این روی به دلیل علاقه ی بسیار زیاد کودکان به تقلید از رفتار والدین و اطرافیان سبب گردیده تا دختران خردسال نیز علاقه ی بسیار زیادی به وسایل آرایشی نشان دهند. آرایش کودکان…