بریتنی اسپیرز به طور تصادفی باشگاه خانگی خود را به آتش کشید

بریتنی اسپیرز به طور تصادفی باشگاه خانگی خود را به آتش کشید

بریتنی اسپیرز به طور تصادفی باشگاه خانگی خود را به آتش کشید اگر از خود سؤال می کنید که حال خانم بریتنی اسپیرز از وقتی که  داشت تمرین رقص میکرد و دچار شکستگی پا شد چگونه است به شما خواهیم گفت که حال او خوبست و مانند بقیه ما در خانه مانده است و تصمیم…